close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • HISTORIA RELACJI POLSKO-TUNEZYJSKICH

 •  

   

  Medal wybity przez Ambasadę dla uczczenia 50. rocznicy nawiązania
  polsko - tunezyjskich stosunków dyplomatycznych.

   

  Polska nawiązała stosunki z Tunezją w 1959 r. Ich atmosfera` jest przyjazna, co ma związek m.in. z faktem, iż prezydent Ben Ali w latach 1980-1984 był ambasadorem w Polsce. Wyrazem wysokiego znaczenia stosunków dwustronnych była wymiana wizyt prezydentów: Ben Alego w Warszawie w marcu 2000 r. i A. Kwaśniewskiego w Tunisie w październiku 2002 r. Dialog polityczny prowadzony jest na szczeblu resortów Spraw Zagranicznych, podczas wizyt dwustronnych, konsultacji i spotkań, w tym podczas sesji ZO NZ, a także szczytów regionalnych. Polska jako członek Unii Europejskiej jest aktywnym uczestnikiem Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na obszarze Maghrebu, a zatem również w stosunku do Tunezji. Ważnym instrumentem stosunków dwustronnych jest dyplomacja parlamentarna, również na poziomie Parlamentu Europejskiego, a także robocze kontakty na poziomie ministerialnym.

  Dynamikę tych kontaktów ilustrują takie wydarzenia, jak: wizyta ministra SZ Tunezji w Warszawie i konsultacje polityczne w Tunisie w 1995 r., wizyta ministra SZ RP w Tunezji w 1996 r., konsultacje polityczne w Tunisie w 1997 r. i w Warszawie w 2001 r., wizyta ministra SZ Tunezji w Polsce w 2003 r., spotkania ministrów SZ obu krajów podczas sesji ZO NZ w Nowym Jorku w latach 2003 i 2004 oraz spotkania w 2005 r.: sekretarzy stanu w MSZ obu krajów w Warszawie i sekretarza stanu MSZ RP z ministrem SZ Tunezji w Luksemburgu. Na marginesie VIII Eurośródziemnomorskiej Konferencji Ministrów SZ w Tampere (listopad 2006 r.) podsekretarz stanu w MSZ RP przeprowadził rozmowę z sekretarzem stanu MSZ Tunezji.

  W maju 2007 r., na zaproszenie p. Min. A. Fotygi przebywał w Polsce tunezyjski minister SZ; wizyta miała na celu m.in. promocję współpracy gospodarczej. Minister spotkał się m.in. Premierem RP, Marszałkiem Sejmu, Wicemarszałkiem Senatu oraz przedstawicielami biznesu. Od maja 2007 r. stosunki polsko - tunezyjskie na szczeblu rządowym zostały praktycznie zamrożone, m.in. z powodu wakatu na stanowisku ambasadora RP w Tunezji, który trwał od maja 2007 do września 2008 roku. Wakat ten spowodowany był przyczynami pozapolitycznymi.

  Współpraca parlamentarna realizowana jest w ramach wizyt dwustronnych i kontaktów grup parlamentarnych. W 1996 r. z oficjalną wizytą w Polsce przebywał przewodniczący Zgromadzenia Narodowego (ZN), H. Boulares. Rewizyta J. Zycha, Marszałka Sejmu RP w Tunisie miała miejsce w r. 1997. Z kolejną wizytą w Warszawie przebywał w czerwcu 2001 r. przewodniczący tunezyjskiego ZN, F. Mebazaa. W lutym 2005 r. oficjalną wizytę w Tunezji złożył, w towarzystwie kilkudziesięcioosobowej grupy biznesmenów, marszałek Senatu RP, L. Pastusiak. W Sejmie IV kadencji działała Polsko-Zachodnioarabska Grupa Parlamentarna, obejmująca swoim zasięgiem również Tunezję. W Sejmie V kadencji działa natomiast polsko - tunezyjska grupa międzyparlamentarna, która ma swojego odpowiednika z tunezyjskiej Izbie Deputowanych. W lutym 2007 r. z wizytą oficjalną przebywał w Tunezji marszałek Sejmu RP, M. Jurek. Na przełomie marca i kwietnia 2009 roku na zaproszenie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu przebywała w Warszawie delegacja prezydium Komisji Spraw Zagranicznych tunezyjskiej Izby Deputowanych pod przewodnictwem Salah Tabarki. W dniach 12 - 15 listopada 2009 w Tunisie przebywała delegacja prezydium polsko - tunezyjskiej grupy międzyparlamentarnej z posłem W. Wodą na czele.

  Sojusz Lewicy Demokratycznej utrzymuje regularne kontakty z rządzącą w Tuneji partią Zgromadzenie Konstytucyjne - Demokratyczno (fr.: Rassemblement Constitutionnel Démocratique, RCD). Delegacja SLD jest systematycznie zapraszana od udziału w dorocznej konferencji RCD.

  W dniu 8 sierpnia 2009 Tunezja jednostronnie zniosła obowiązek wizowy dla obywateli polskich przybywających do Tunezji w celach turystycznych. Obywatele RP mogą przyjeżdżać do Tunezji na okres trzech miesięcy bez konieczności posiadania wizy, legitymując się paszportem, ważnym co najmniej trzy miesiące od daty wjazdu na teren Republiki Tunezyjskiej.

  Z pośród wzajemnych interesów gospodarczych do najważniejszych należą: turystyka przyjazdowa z Polski do Tunezji (w 2008 roku ponad 210 tys. osób, w 2009 r. ponad 175, 5 tys. osób) oraz eksport tunezyjskich fosforytów, których głównym odbiorcą zagranicznym są Zakłady Chemiczne Police k. Szczecina. Tunezja powoli odkrywa Polskę jako wiarygodnego partnera gospodarczego, występującego obok tradycyjnych partnerów unijnych. Skutkiem tego jest wzrost dynamiki w obrotach wzajemnych o ok. 57% licząc rok 2008 w stosunku do roku 2007. Dane za rok 2009 nie są jeszcze dostępne. Elementem otwarcia na Polskę jest dążenie biznesmenów tunezyjskich do powołania polsko - tunezyjskiej izby gospodarczej.

  W roku 2010 strona tunezyjska oczekuje realizacji zaproszenia Ministra Spraw Zagranicznych RP w Tunezji. W sferze planów pozostaje także wizyta Ministra Rolnictwa i Zasobów Wodnych RT w Warszawie. W Tunezji oczekiwana jest natomiast wizyta Ministra Sportu i Turystyki, a także Ministra Skarbu Państwa. Planowane są także wizyty polskich euro parlamentarzystów w Tunezji.

  Tunezja oczekuje od Polski poparcia w swoich staraniach o uzyskanie „statusu zaawansowanego" z UE oraz wymiany poparć na forum NZ. Bacznie obserwuje polską politykę na forum UE, szczególnie w zakresie Partnerstwa Wschodniego. Zainteresowana jest także stanowiskiem Polski wobec konfliktu bliskowschodniego.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: