close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W TUNEZYJSKIM URZĘDZIE

 • Związek zawierany przed tunezyjskim urzędnikiem stanu cywilnego podlega prawu tunezyjskiemu. W celu uzyskania szczegółowych na ten temat sugerujemy kontakt z lokalnym urzędem.

  Rola polskiego konsula jest w tym wypadku ograniczona do wydania albo udzielania pomocy w uzyskaniu zaświadczenia, że zgodnie z prawe polskim dana osoba może zawrzeć małżeństwo (przed zawarciem związku małżeńskiego) lub na przyjęciu wniosku o transkrypcję (zarejestrowanie) aktu małżeństwa


  Różne tunezyjskie USC mogą wymagać różnych dokumentów. Dlatego też zalecamy upewnienie się w USC miejsca zawarcia związku małżeńskiego, jakie dokumenty będą potrzebne do zawarcia ślubu. Tunezyjskie USC wymagają, by dostarczane dokumenty były uprzednio przetłumaczone na język arabski lub język francuski. W większości przypadków niezbędnymi dokumentami są:

   - odpis aktu urodzenia

  - odpis aktu małżeństwa wraz z informacją o ustaniu małżeństwa lub odpis aktu małżeństwa i prawomocny rozwodowy wyrok sądu / akt zgonu małżonka

  - zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim obywatele polscy mogą zawrzeć małżeństwo – zaświadczenie to wydawane jest w wybranym polskim USC, a za granicą - przez konsula

  - zaświadczenie o stanie cywilnym

  - zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez polskiego (wraz z tłumaczeniem na język francuski lub arabski) lub tunezyjskiego lekarza

  - paszport do wglądu

   

  Najczęściej tunezyjskie USC akceptują tłumaczenia zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim obywatele polscy mogą zawrzeć małżeństwo (z języka polskiego na język francuski) wykonane tylko w Ambasadzie RP w Tunisie.

  Inne dokumenty np. odpis aktu urodzenia czy małżeństwa mogą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego w Polsce i tak przedłożone w tunezyjskim USC.

   

  W celu dokonania tłumaczenia w Ambasadzie, należy zgłosić się do placówki osobiście.

  Tłumaczenie wydawane jest tylko po okazaniu ważnego paszportu, oryginału dokumentu i po dokonaniu właściwej opłaty. Termin dokonania tłumaczenia - do  7 dni.

   

   W przypadku wydania przez konsula zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim obywatel polski może zawrzeć małżeństwo za granicą należy przedstawić następujące dokumenty:

  - ważne dokumenty tożsamości

  - zapewnienie, że obywatel polski nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa; zapewnienie zawiera także oświadczenie o wyborze nazwisk (dla małżonków i dzieci zrodzonych z tego małżeństwa); jest ważne 6 miesięcy od daty jego złożenia; druki są dostępne w konsulacie (lub do pobrania tutaj)

  - dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (w przypadku dokumentów wystawionych w innych państwach niż Polska lub Tunezja wraz z tłumaczeniem na język polski lub francuski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula oraz legalizacją, o ile nie wynika z odrębnych przepisów).

  - odpisy aktów urodzenia (w przypadku dokumentów wystawionych w innych państwach niż Polska lub Tunezja wraz z tłumaczeniem na język polski lub francuski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula oraz legalizacją, o ile nie wynika z odrębnych przepisów).

  - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu lub nieistnieniu – jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim

  Zapewnienie

  Przed konsulem mogą złożyć zapewnienie obywatele polscy przebywający poza granicami RP chcący zawrzeć małżeństwo za granicą i cudzoziemcy chcący zawrzeć małżeństwo w Polsce. Cudzoziemiec jest obowiązany przedstawić dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ich kraju mogą zawrzeć małżeństwo (certificat de celibat).

  Wszystkie odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo są ważne sześć miesięcy od daty ich wystawienia. Jeżeli zaświadczenie utraciło ważność, całą procedurę należy powtórzyć.

  KONSULAT NIE ROZPATRUJE WNIOSKÓW o wydanie zaświadczenia czy zapewnienia NADESŁANYCH DROGĄ POCZTOWĄ.

  Żaden dokument nie wymaga legalizacji polskiego MSZ.

   Dokumenty można składać osobiście w sekcji konsularnej w poniedziałki,  środy i w piątki. Czas oczekiwania do 7 dni.

  Tłumaczenie dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa nie należy do spraw pilnych, wobec  czego dokumenty nie są przyjmowane, ani wydawane poza godzinami otwarcia konsulatu dla petentów.

   

  Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie: http://www.tunis.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_z_zakresu_prawa_rodzinnego_i_stanu_cywilnego/wydanie_zaswiadczenia_do_slubu/

   

  Uwaga: jeżeli obywatel polski zawierający związek małżeński w zagranicznym USC nie złożył oświadczenia w sprawie swojego nazwiska, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi stanu cywilnego. Oświadczenie można złożyć przed konsulem.

   

  MAŁŻEŃSTWO POLSKO-TUNEZYJSKIE

  INFORMACJE PRAKTYCZNE

   na podstawie artykułu opublikowanego na portalu  www.arabia.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: