close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • UZYSKANIE (WYDOBYCIE) ODPISÓW AKT STANU CYWILNEGO Z URZĘDU STANU CYWILNEGO ZA GRANICĄ

 • Zdarzenia w postaci urodzenia, śmierci oraz zawarcia związku małżeńskiego są w Tunezji rejestrowane przez lokalne urzędy stanu cywilnego. W celu uzyskania (wydobycia) odpisów akt stanu cywilnego z urzędu stanu cywilnego w Tunezji należy wybrać jedną z dwóch procedur tj. za pośrednictwem Konsula RP w Tunisie lub samodzielną.

   

  1. Za pośrednictwem Konsula RP w Tunisie.

  Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 Prawo konsularne, na wniosek obywatela polskiego konsul występuje do sądów i innych organów państwa przyjmującego w sprawie uzyskania odpisów orzeczeń sądowych, dokumentów stanu cywilnego, świadectw pracy i innych dokumentów.

  W związku z tym osoba wybierającą ww. procedurę powinna zwrócić się z wnioskiem do Konsula RP w Tunisie zawierającą wszystkie istotne informacje w danej sprawie tj. uwzględniające dokładne dane osobowe oraz miejsce zdarzenia. Koszt ww. usługi w tabeli opłat.  

   

  1. Samodzielna.

  Zgodnie z art. 19 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Tunezyjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych podpisanej w Warszawie dnia 22 marca 1985 r., polski obywatel może  przesłać, bezpośrednio do właściwego organu tunezyjskiego wniosek o wydobycie dokumentów aktu stanu cywilnego. Takowy wniosek powinien być sporządzony w języku arabskim lub francuskim. Ww. wniosek powinien zawierać wszystkie istotne informacje w danej sprawie tj. uwzględniające dokładne dane osobowe oraz miejsce zdarzenia.

  Strona tunezyjska przekaże ww. akt stanu cywilnego do Ambasady RP w Tunisie. Następnie Konsul RP prześlę ww. akt do wnioskodawcy, po pobraniu odpowiednich opłat za przesyłkę.

  UWAGA: we wniosku do właściwego organu tunezyjskiego, prosimy umieścić dane kontaktowe uwzględniające nr telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Owe dane umożliwią szybki kontakt z wnioskodawcą.

   

  ZASADY WNOSZENIA OPŁAT

   

  W celu wydobycia dokumentu stanu cywilnego za pośrednictwem Konsula RP  w Tunisie, należy wpłacić równowartość wyżej wymienionych kwot (właściwą dla urzędu, z którego będzie wydobywany akt) przeliczoną na polską walutę (według aktualnej tabeli C kursu sprzedaży walut obcych NBP) na poniższe konto i przesłać do Konsulatu dowód dokonania wpłaty:

   

   Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  NBP Okręgowy Oddział Warszawa

  43101010100007942231000000

  paragraf 75057083

  tytuł przelewu: wydobycie dokumentu przez RK Ambasady RP w Tunisie

   

   Prosimy o zastosowanie aktualnej tabeli kursów (publikowana na stronie internetowej www.nbp.gov.pl oraz w niektórych dziennikach) tzn. wpłacenie równowartości ww. kwot według przelicznika z dnia przelewu.

  W przypadku złożenia wniosku o wydobycie odpisu tunezyjskiego aktu stanu cywilnego bezpośrednio w naszym urzędzie istnieje możliwość uiszczenia opłaty gotówką.

   

   

  Podstawa prawna:

  • Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Tunezyjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych podpisanej w Warszawie dnia 22 marca 1985 r. (Dz. U. z 1987, poz. 11)

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.).


   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: