close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • KARTA POLAKA

 • Informacja w sprawie Karty Polaka

   

  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność jej posiadacza do Narodu Polskiego. Karta Polaka wydawana jest BEZPŁATNIE. Posiadacz Karty Polaka nie uzyskuje obywatelstwa polskiego, nie ma prawa do osiedlenia się (stałego pobytu) w Polsce. Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.

   

  Jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać Kartę Polaka?

   

  1. Zarezerwować telefonicznie termin spotkania z konsulem.

  2. Wypełnić wniosek o przyznanie Karty Polaka  następnie wydrukować i podpisać w wyznaczonym miejscu.

  3. Przygotować dokumenty poświadczające polskie pochodzenie, aktualny paszport, 1 zdjęcie.

  4. Przyjść na spotkanie z konsulem, podpisać deklarację o przynależności do narodu polskiego oraz oświadczenie o braku posiadania obywatelstwa polskiego i zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP i złożyć wniosek o przyznanie Karty Polaka.

   

  W przypadku wydania przez konsula decyzji o przyznaniu Karty Polaka, odbiór tego dokumentu następuje średnio po 2-3 miesiącach od złożenia wniosku.

   

  Złożenie wniosku o przyznanie Karty Polaka

   

  Wniosek dostępny jest w formularzach do pobrania.

  W zaznaczonym miejscu we wniosku należy wkleić jedno aktualne zdjęcie wnioskodawcy, wykonane wg wymagań określonych we wniosku - wyraźna fotografia (wg. wzoru jak do wizy) o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym, jasnym tle, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.          

   

  Uwaga!

   Podpis nie może dotykać, ani wykraczać poza wyznaczoną we wniosku ramkę.

   

  Skompletowanie dokumentów

  Prosimy zebrać dokumenty, świadczące o polskiej narodowości wnioskodawcy; należy wybrać tylko te dokumenty, które w sposób najbardziej jednoznaczny to potwierdzają.

  Przykładowo, gdy wnioskodawca ma rodzica-obywatele polskiego, do potwierdzenia wystarczy tylko jeden dokument, np. metryka urodzenia wnioskodawcy z wpisem o polskiej narodowości jednego z rodziców.

  Prosimy o sporządzenie kopii oryginalnych dokumentów, które wraz z oryginałami należy przedstawić konsulowi (kopie pozostają w konsulacie, a oryginały są zwracane właścicielowi).

  Na rozmowę z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie należy przynieść:

  Wypełniony wniosek wraz ze zdjęciem;

  Oryginały i kserokopie dokumentów poświadczających polskie pochodzenie;

  Oryginał i kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem, strona z miejscem urodzenia, strona z wpisem o miejscu zameldowania, strona z wpisem o posiadanych dzieciach w przypadku ubiegania się o Kartę Polaka dla osób niepełnoletnich).

  Uwaga!

   Wniosek musi być przygotowany  starannie, bez  poprawek i skreśleń. Konsul będzie rozmawiał wyłącznie po polsku. Osoba, ubiegająca się o Kartę Polaka, powinna podpisać w obecności konsula deklarację o przynależności do Narodu Polskiego oraz oświadczenie o braku posiadania obywatelstwa polskiego i zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP.

   

  Komu może zostać przyznana Karta Polaka?

   

  Karta Polaka może zostać przyznana osobie, posiadającej w dniu złożenia wniosku obywatelstwo określone zgodnie z zapisami ustawy o Karcie Polaka i spełniającej łącznie następujące trzy warunki:

   1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.

   

  2. W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

  3. Wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie, lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, lub posiadało obywatelstwo polskie (oryginały dokumentów + kserokopia).

   

  Karta Polaka może być przyznana także osobie, będącej obywatelem jednego z państw dawnego ZSRR, której pochodzenie zostanie prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy dnia 9.11.2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r., nr 53, poz. 532, z późniejszymi zmianami).

   

  Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Kartę Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu tego dokumentu (nie potrzeba zgody, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

   

  Jakie mogą być powody odmowy przyznania Karty Polaka?

  wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (przynależność do Narodu Polskiego, podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów),

  wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje,

  wnioskodawca w rozmowie z konsulem zeznał nieprawdę albo zataił prawdę, lub też posłużył się sfałszowanymi dokumentami,

  wnioskodawca repatriował się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR do jednego z tych państw,

  wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (tj. kartę stałego pobytu),

  przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej,

  wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.

  Od decyzji odmownej konsula przysługuje odwołanie, które wnosi się - za pośrednictwem konsula, w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji, do Rady ds. Polaków na Wschodzie.


   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: