close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • ZAPROSZENIE

 • Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach z dn. 13 czerwca 2003 r. w zaproszeniu powinny się znajdować następujące dane:
  1. dane zapraszającego:
  - imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, numer telefonu, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
  lub
  - firmę albo nazwę, numer REGON, adres siedziby i numer telefonu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  2) imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, serię i numer dokumentu podróży zapraszanego cudzoziemca oraz stopień pokrewieństwa z zapraszającym;
  3) imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia i płeć małżonka oraz dzieci zapraszanego cudzoziemca, o ile są zapraszani;
  4) zobowiązanie się zapraszającego do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztu zakwaterowania i ewentualnego leczenia, kosztu powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztu tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5) adres miejsca zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca;
  6) określenie czasu, na który zapraszający zaprasza cudzoziemca;
  7) określenie celu pobytu zapraszanego cudzoziemca;
  8) nazwę organu, który dokonał wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
  9) datę i numer wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
  10) podpis zapraszającego.

  Zaproszenie uzyskuje ważność z chwilą wpisania go, na wniosek zapraszającego, do ewidencji zaproszeń w Urzędzie Wojewódzkim i jest ważne przez okres roku.

  Zapraszający ubiegający się o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń składa:
  1) wypełniony formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
  2) dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztu zakwaterowania i ewentualnego leczenia, pokrycia kosztu powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztu tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego lub dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu.
  3. Decyzję o odmowie wpisania lub o unieważnieniu wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń wydaje się, jeżeli:
  - dane zapraszanego cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, a także gdy wjazd lub pobyt tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może spowodować zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej;
  - sytuacja finansowa zapraszającego, a w przypadku osoby fizycznej także warunki mieszkaniowe, wskazują, że nie będzie on w stanie zadośćuczynić obowiązkom przyjętym na siebie w zaproszeniu;
  - zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z uprzednio wystawionego zaproszenia;
  4) zapraszający nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 16 ust. 1;
  5) w postępowaniu o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń zapraszający:
  - złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje,
  - zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używał.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: