close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • Zarządzenie nr 35 Ministra Spraw Zagranicznych
  z dnia 25 października 2010 r.
  w sprawie ustanowienia nagrody im. dr Andrzeja Kremera - "Konsul Roku"

  Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn.zm., zarządza się, co następuje:
  §1.1. Dla uczczenia pamięci wybitnie zasłużonego dla polskiej służby konsularnej Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Andrzeja Kremera, tragicznie zmarłego w dniu 10 września 2010 r. w katastrofie pod Smoleńskiem, ustanawia się nagrodę im. dr Andrzeja Kremera - "Konsul Roku" zwanej dalej "nagrodą".
  2. Nagroda przyznawana jest przez Ministra Spraw Zagranicznych wyróżniającemu się urzędnikowi konsularnemu.
  3. Nagroda przyznawana jest raz w roku.

  §2.1. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach konsularnych w porozumieniu z dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach Polonii oraz z Panią Marią Kremer, wdową po dr Andrzeju Kremerze, dokonuje wyboru co najmniej trzech kandydatur do przyznania nagrody spośród urzędników konsularnych, którzy wyróżnili się wiedzą merytoryczną, zaangażowaniem w wykonywaniu funkcji konsularnych oraz szczególnymi osiągnięciami na tym polu.
  2. Kandydatury, o których mowa w ust. 1, zaopiniowane przez sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, nadzorującego problematykę konsularną i problematykę Polonii oraz dyrektora generalnego służby zagranicznej przedstawiane są Ministrowi Spraw Zagranicznych do decyzji w terminie do dnia 10 listoapada każdego roku.

  §3.1.Minister Spraw Zagranicznych przyznaje nagrodę jednemu kandydatowi, kierując się przestawionymi opiniami.
  2. Minister Spraw Zagranicznych może nie przyznać nagrody w danym roku.

  §4.1. Wręczenie nagrody odbywa się w uroczystej formie podczas obchodów Dnia Służby Zagranicznej.
  2. Kandydat, któremu przyznano nagrodę otrzymuje pamiątkowy dyplom oraz nagrodę specjalną z funduszu nagród.

  §5. Traci moc zarządzenie nr 7 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ustanowienia honorowwego tytułu "Konsul Roku" (Dz.U. Min. Spraw Zagr. nr 6, poz. 76 i z 2009 r. Nr 2, poz. 12).

  §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: