close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • INFORMACJE O OBYWATELSTWIE POLSKIM

 • OBYWATELSTWO POLSKIE

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim

  Dz.U. 2012 nr 0 poz. 161

   

  Obywatelstwo polskie nabywa się:

  1) z mocy prawa

  2) przez nadanie przez Prezydenta RP

  3) przez uznanie za obywatela polskiego

  4) przez przywrócenie obywatelstwa polskiego

   

   

  NABYCIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO Z MOCY PRAWA:

  - małoletnie dziecko uzyskuje poprzez urodzenie, gdy co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim lub gdy urodziło się na terytorium RP, a jego rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone.

  - gdy małoletni został odnaleziony na terenie RP, a jego rodzice są nieznani

  - poprzez przysposobienie przed ukończeniem 16 lat przez małoletniego

  - poprzez repatriację (ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji; Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.4).

   

   

  NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO PRZEZ PREZYDENTA RP:

  Nadanie cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego następuje na jego wniosek, który zawiera:

  - dane cudzoziemca

  - adres zamieszkania

  - informacje o rodzicach cudzoziemca i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie

  - informacje o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa innego państwa

  - informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca, jego osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej

  - informację o znajomości przez cudzoziemca języka polskiego

  - dane małżonka cudzoziemca

  - informację, czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości

  - uzasadnienie

   

  Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem umieszcza

  dodatkowo we wniosku:

  - dane dziecka

  - zgodę drugiego rodzica

   

  Wniosek składa się na formularzu, dostępnym w Internecie na stronach polskich urzędów wojewódzkich lub do pobrania w konsulacie w Tunisie.

  Wniosek składa się za pośrednictwem wojewody (w Polsce) lub konsula (za granicą), osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym.

  Wojewoda i konsul przekazują wniosek Prezydentowi RP, za pośrednictwem ministra spraw wewnętrznych. Wniosek musi być kompletny i dodatkowo zawierać opinię własną wojewody lub konsula. Minister SW przed przekazaniem wniosku Prezydentowi RP, zwraca się do Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie informacji, które mogą mieć istotne znaczenie w procedurze i sporządza opinię dotyczącą wniosku.

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia. Cudzoziemiec nabywa obywatelstwo polskie w dniu wydania przez Prezydenta postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego. Minister Spraw Zagranicznych, za pośrednictwem konsula, informuje niezwłocznie wnioskodawcę o nadaniu obywatelstwa polskiego albo o odmowie nadania obywatelstwa polskiego i za pośrednictwem konsula – wręcza akt nadania lub zawiadomienie o odmowie nadania.

  Od postanowienia Prezydenta RP o odmowie nadania obywatelstwa polskiego nie przysługuje odwołanie, ani zaskarżenie. Postanowienia te mają charakter uznaniowy i nie wymagają uzasadnienia.

   

  Dokumenty:

  Do wniosku należy dołączać dokumenty w oryginale bądź potwierdzone za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza lub konsula.

  Dokumenty sporządzone przez władze państw trzecich powinny być zalegalizowane.

  Zgodność tłumaczenia dokumentu obcego na język polski musi być potwierdzona w polskiej placówce konsularnej bądź przez tłumacza przysięgłego.

  Dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite.

   

  1. wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie w języku polskim, na formularzu urzędowym
  2. zdjęcie biometryczne (nieuszkodzona, kolorowa fotografia o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy)
  3. własnoręcznie napisany (nie na komputerze) i podpisany życiorys
  4. odpis aktu urodzenia wydany przez polski USC - nie starszy niż 3 miesiące, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki
  5. odpis aktu małżeństwa wydany przez polski USC lub inny dokument potwierdzający stan cywilny (np. akt zgonu współmałżonka)
  6. kopia zezwolenia na czasowy lub stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE – jeżeli kiedykolwiek otrzymano takie zezwolenie
  7. kopia karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub członka jego rodziny albo dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE) wydanego przez Urząd Wojewódzki – jeżeli kiedykolwiek otrzymano taki dokument
  8. kopia paszportu + oryginał do wglądu lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE); ważność paszportu lub dokumentu podróży nie może być krótsza niż 3 miesiące w chwili złożenia podania; w przypadku zakończenia ważności paszportu w czasie trwania procedury – należy natychmiast wystąpić o nowy dokument
  9. kopia paszportu lub dowodu osobistego małżonka lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy (dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE); oryginał do wglądu w konsulacie lub potwierdzona w Polsce kopia
  10. dokumenty potwierdzające źródła utrzymania cudzoziemca
  11. dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe (np. stopnie i tytuły naukowe i zawodowe, prace twórcze, publicystyka, nagrody, wykonane projekty)
  12. dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność polityczną i społeczną,
  13. posiadane dokumenty rodziców i dalszych wstępnych jeżeli posiadali obywatelstwo polskie,
  14. posiadane dokumenty świadczące o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego,
  15. dodatkowe dokumenty, które chce załączyć wnioskodawca (np. listy polecające, świadectwa szkolne dzieci)

   

  Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo załącza:

  1. fotografię małoletniego
  2. oryginał odpisu aktu urodzenia małoletniego, nie starszego niż 3 miesiące, wydany przez polski USC zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki
  3. kopię paszportu lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo/-a małoletniego cudzoziemca (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),
  4. kopię decyzji zezwalającej małoletniemu na pobyt w Polsce - jeżeli taką uzyskał,
  5. kopię karty pobytu małoletniego - jeżeli została wydana,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie małoletniemu obywatelstwa polskiego od drugiego z rodziców przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula - od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację.
  7. oświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego przyjmowane przez wojewodę - jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula - od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację.

   

  Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim posiadającym obywatelstwo polskie dodatkowo załącza:

  1. oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia małoletniego
  2. dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego przez małoletniego

  TERMIN:

  Procedura od złożenia wniosku w konsulacie do uzyskania postanowienia Prezydenta RP o nadaniu lub odmowie nadania obywatelstwa polskiego – ok. 2 lat.

   

   

   

  UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO

  Za obywatela polskiego uznaje się:

  - cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium RP co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu; cudzoziemiec musi posiadać w RP stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego

  - cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium RP  co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, który:

  a) pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub

  b) nie posiada żadnego obywatelstwa

  - cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium RP co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w RP

  - małoletniego cudzoziemca, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie

  - małoletniego cudzoziemca, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polski

  - cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium RP co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:

  a) posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub prawo stałego pobytu,

  b) posiada w RP stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

  - cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem

   

  Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego, jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem.

   

   Cudzoziemcowi odmawia się uznania za obywatela polskiego, w przypadku gdy:

  1) nie spełnia ww. wymogów,

  2) nabycie przez niego obywatelstwa polskiego stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

   

  PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

  Cudzoziemcowi, który utracił obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 r. na

  podstawie:

  1) art. 11 lub 13 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 7, poz.44, z późn. zm.7),

  2) art. 11 lub 12 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 25),

  3) art. 13, 14 lub 15 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz.353, z późn. zm.8)

  - przywraca się obywatelstwo polskie, na jego wniosek.

   

  Nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, który:

  1) dobrowolnie wstąpił w okresie od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r. do służby w wojskach Państw Osi lub ich sojuszników

  2) przyjął w okresie od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r. urząd publiczny w służbie Państw Osi lub ich sojuszników

  3) działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności, lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka.

   

  Nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, jeżeli stanowi to zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

   

  Obywatelstwo polskie przywraca minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze decyzji.

  Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się do ministra spraw wewnętrznych. Cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium RP składa wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania.

   

   

  UTRATA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

  Obywatel polski, który zrzeka się obywatelstwa polskiego, traci obywatelstwo polskie po uzyskaniu zgody Prezydenta RP  na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Prezydent może wyrazić obywatelowi polskiemu, na jego wniosek, zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

  Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym, za pośrednictwem wojewody lub konsula.

  Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia

  Prezydenta RP.

   

   

  POTWIERDZENIE POSIADANIA LUB UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO

  Decyzję w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty wydaje na wniosek osoby, której postępowanie dotyczy, lub podmiotu, który wykaże interes prawny

  lub ciążący na nim obowiązek uzyskania decyzji, wojewoda właściwy ze względu na miejsce

  zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, której postępowanie dotyczy, a w przypadku braku tej podstawy - wojewoda mazowiecki.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: