close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • UZNANIE ZAGRANICZNEGO ROZWODU W POLSCE

 •  

  UZNANIE ORZECZEŃ SĄDÓW PAŃSTW OBCYCH LUB ROZSTRZYGNIĘĆ INNYCH ORGANÓW PAŃSTW OBCYCH

  (NA PRZYKŁADZIE ZAGRANICZNEGO AKTU ROZWODU)

   

  Uznanie wyroku sądu zagranicznego w sprawie rozwodu przez sąd w Polsce lub przez USC w Polsce zależy od daty wyroku i kraju, który wydał wyrok.

   

  Uznanie z mocy prawa w USC:

  1. Jeżeli wyrok wydany został na terenie Unii Europejskiej po 1 maja 2004r. - rejestruje się go w Polsce w USC miejsca zamieszkania, a gdy nie ma miejsca zamieszkania w Polsce - w USC dla m. st. Warszawy (orzeczenie sądu uznawane jest z mocy prawa na podstawie Rozporządzenia Bruksela II).

  2. Z mocy prawa uznawane są wyroki z państwami, z którymi Polska ma podpisane umowy dwustronne (np. Białoruś, Rosja, Ukraina).

  3. Jeżeli wyrok wydany został w kraju trzecim (jak np. Tunezja) po 15 lipca 2009 r.; kierownik USC sprawdza czy zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 1145-1149 kodeksu postępowania cywilnego (treść poniżej).

  Dokumenty, które należy złożyć do USC:

  - urzędowy odpis orzeczenia

  - dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne  - jeżeli nie wynika z treści orzeczenia

  - uwierzytelnione tłumaczenie na język polski ww. dokumentów

   

  Uznanie przez sąd w Polsce:

  1. Wyroki wydane na terenie UE przed 1 maja 2004r.

  2. Wyroki wydane poza terytorium UE (np. w Tunezji) przed 15 lipca 2009 r. - dokumenty należy złożyć w Sądzie Okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania w Polsce; w przypadku braku miejsca zamieszkania w Polsce - w Sądzie Okręgowym dla m.st. Warszawy.

   

   

  Adresy:

   

  Sąd Okręgowy dla m.st. Warszawy

  al. Solidarności 127

  00-898 Warszawa

  tel. 22 620-03-71 (centrala), fax 22 440-40-10

   

  Urząd m.st. Warszawy

  Urząd Stanu Cywilnego

  Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego i Obrotu Zagranicznego

  ul. gen. Władysława Andersa 5

  00-147 Warszawa

   

   

   

   

  Księga trzecia: Uznanie i stwierdzenie wykonalności

  Tytuł I 

  Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych

   

  Art. 1145.

  Orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, chyba że istnieją przeszkody określone w art. 1146.

   

  Art. 1146.

  § 1. Orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:

  1) nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;

  2) zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;

  3) pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;

  4) strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;

  5) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;

  6) jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;

  7) uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

  § 2. Przeszkody określone w § 1 pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio do sprawy zawisłej przed innym niż sąd organem polskim lub organem państwa obcego oraz do rozstrzygnięcia wydanego przez inny niż sąd organ polski lub organ państwa obcego.

  § 3. Przepisów § 1 pkt 5 i 6 nie stosuje się, gdy orzeczenie sądu państwa obcego stwierdza, zgodnie z przepisami tego państwa o jurysdykcji krajowej, nabycie przez osobę mieszkającą albo mającą siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej mienia spadkowego znajdującego się w chwili śmierci spadkodawcy na obszarze państwa obcego.

   

   

  Art. 1147.

  § 1. Osoba powołująca się na uznanie orzeczenia sądu państwa obcego jest zobowiązana przedstawić:

  1) urzędowy odpis orzeczenia;

  2) dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści;

  3) uwierzytelniony przekład na język polski dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w § 2.

  § 2. Jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone.

   

  Art. 1148.

  § 1. Każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

  § 2. Do wniosku o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego podlega uznaniu, należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 1147, a do wniosku o ustalenie, że orzeczenie nie podlega uznaniu, urzędowy odpis orzeczenia wraz z jego uwierzytelnionym przekładem na język polski.

   

  Art. 11481.

  § 1. Wniosek, o którym mowa w art. 1148, rozpoznaje sąd okręgowy, który byłby miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy rozstrzygniętej orzeczeniem sądu państwa obcego lub w którego okręgu znajduje się miejscowo właściwy sąd rejonowy, a w braku tej podstawy – Sąd Okręgowy w Warszawie.

  § 2. W terminie dwóch tygodni od doręczenia wniosku strona może przedstawić sądowi stanowisko w sprawie. Sąd może rozpoznać wniosek na posiedzeniu niejawnym.

  § 3. Na postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie ustalenia przysługuje zażalenie, a od postanowienia sądu apelacyjnego – skarga kasacyjna; można także żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym postanowieniem w przedmiocie ustalenia, oraz stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia wydanego w tym przedmiocie.

   

  Art. 1149.

  Przepisy art. 170 i art. 400 stosuje się odpowiednio do prawomocnych postanowień sądu polskiego ustalających, że orzeczenia sądu państwa obcego orzekające rozwód lub unieważnienie małżeństwa albo ustalające nieistnienie małżeństwa podlegają uznaniu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: